ELEKTRICITEITSWET 1998 PDF

WJZ/, tot wijziging van de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet en Gaswet in verband met de implementatie van de. Elektriciteitswet De elektriciteitswet kan hier worden ingezien: http:// Back to top. Elektriciteitswet National Legislation (The Netherlands). Country, The Netherlands. URL, Categories.

Author: Guzil Zuluhn
Country: Dominican Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 15 September 2014
Pages: 27
PDF File Size: 3.1 Mb
ePub File Size: 20.24 Mb
ISBN: 419-9-50762-776-4
Downloads: 49747
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jugami

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:. Een op afstand uitleesbare meetinrichting, die aan een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lidter beschikking is gesteld tussen 31 december en 1 januariwordt voor 15 jaren, te rekenen vanaf elektriciteitswdt datum van terbeschikkingstelling aan die afnemer, aangemerkt als een meetinrichting die voldoet aan de krachtens artikel 95la, eerste lidgestelde eisen.

Elektriciteitswet 1998

Artikel 49 Toon relaties in LiDO. De vorige volzin is niet van toepassing op een interconnector-beheerder voor de taken als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, b, j, k en l en tweede lid, onderdeel g en k.

Artikel 10a Toon relaties in LiDO. Artikel 32 Toon relaties in LiDO. Artikel 83 Toon relaties in LiDO. De tarieven voor de diensten ter uitvoering van de taken, 198 in artikel 16, eerste en tweede elketriciteitswetmet uitzondering van onderdeel p, worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 41 tot en met 41d. Artikel 19e Toon relaties in LiDO. Artikel 77cd Toon relaties in LiDO. De netbeheerder onthoudt zijn instemming slechts, indien elektriciteitswrt het verlenen van de gevraagde instemming de betrouwbaarheid van het door hem beheerde net niet langer kan worden gewaarborgd.

  MAMIYA C330F MANUAL PDF

Onze Minister kan de taken, bedoeld in artikel 73mandateren aan een niet-ondergeschikte die onafhankelijk is van producenten, leveranciers en handelaren. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Artikel 37 Toon relaties in LiDO.

Elektriciteitswet

Deze termijn bedraagt ten hoogste zes maanden indien het betreft een aanzegging elektgiciteitswet bedoeld in artikel 13, derde lid, onderdeel b. Aanbesteding van productiecapaciteit Toon relaties in LiDO.

Energierapport en monitoring Toon relaties in LiDO. Inwerkingtreding Selecteer een datum Artikel 77c Toon relaties in LiDO. De Autoriteit Consument en Markt kan de voorschriften en de opgelegde beperkingen wijzigen.

Een representatieve organisatie van partijen op de elektriciteitsmarkt wordt geacht belanghebbende te zijn bij een besluit, niet zijnde een beschikking, genomen op grond van deze wet.

– Regeling – Elektriciteitswet – BWBR

In het geval van een landsgrensoverschrijdend geschil is de Autoriteit Consument en Markt onbevoegd te beslissen op een klacht als bedoeld in artikel 51als de netbeheerder waartegen de klacht is gericht onder de rechtsmacht van een andere lidstaat van de Europese Unie valt. Artikel 77b Toon relaties in LiDO. Artikel 16da Toon relaties in LiDO. Taak ten aanzien van energiebesparing en bevordering van duurzame energie Toon relaties in LiDO. Artikel 10b Toon relaties in LiDO.

Invoer en uitvoer van elektriciteit Toon relaties in LiDO. Artikel 77a Toon relaties in LiDO. Artikel 77l Toon relaties in LiDO. Artikel 16c Toon relaties in LiDO. Tarieven Toon relaties in LiDO.

  ANGYALOK ES DEMONOK PDF

Artikel 84 Toon relaties in LiDO. Artikel 85 Toon relaties in LiDO. Artikel 73 Toon relaties in LiDO. Een aanwijzing als bedoeld in dit lid geschiedt voor een termijn die eindigt op het tijdstip waarop de aanwijzing van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet eindigt.

Artikel 62 Toon relaties in LiDO. Artikel 41e Toon relaties in LiDO. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het tarief tevens in rekening wordt gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit invoedt op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder.

Het verslag bevat een overzicht van de behaalde resultaten en genomen maatregelen. Artikel 77k Toon relaties in LiDO.

De artikelen 20a tot en met 20c zijn van overeenkomstige toepassing op de aanleg of uitbreiding van het net op zee met dien verstande dat Onze Minister geen inpassingsplan als bedoeld in artikel 3. In geval van grensoverschrijdende koppeling met andere lidstaten van de Europese Unie dan wel met niet lidstaten wisselt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet met de betreffende netbeheerders in die landen, in overeenstemming met de operationele minimumvereisten als bedoeld in artikel 31, elfde lidtijdig en op doeltreffende wijze gegevens uit over het functioneren van de landgrensoverschrijdende netten.

Artikel 72i Toon relaties in LiDO. Artikel 77cb Toon relaties in LiDO.