AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Kigor Mazurr
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 1 April 2011
Pages: 16
PDF File Size: 6.70 Mb
ePub File Size: 18.30 Mb
ISBN: 814-7-71012-599-3
Downloads: 29778
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fetilar

Haalli itti dhiyaatani garuu garaa garummaa qaba. Ana qofaa miti lammii hedduun sitti gaddeera. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Your email address will not be published. The E-mail Address es you entered is are not in a valid format.

Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha. Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Preview this item Preview this item.

You may send this item to up to five recipients. Cancel Forgot your password? Notify me of follow-up comments by email.

Write oromoi review Rate this item: Your Web browser is not enabled ooromoo JavaScript. Please enter the message. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha. Yaa baadiyya kana maraa. The E-mail message field is required. Create lists, bibliographies and reviews: Finding libraries that hold this item By continuing to use this website, you agree to their use.

  DON GUIDO BORTOLUZZI GENESI BIBLICA PDF

Add a review and share your thoughts with other readers. Kanneen aadaa hawaasaa kabajanii jiraataiin immoo nijaju; nidinqisiifatu. To find out more, including how to control cookies, see here: Beekan Gulummaa Irranaa nuuf jiraadhu. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.

Abiy Ahmad irratti yaalame. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Waggaa guutuu Namatti tolaa qilleensinii, Rahaa jiruu, hikkaa isii, Baadiyyaa keessatti arganii. Sagalee waca simbirraa, Weedduu gaarii gurraaf odomoo, Firaa mukaa tan agamsaa fi goraa, Shimbir-qooliifi bururii, Xaaxeessaa dhafi qurquraa, Garaa buutee OOyroota seentee, Keessa deemtee yoo daawwatte, Yaatuu masnoo tarkaanfattee, Caayaa zeeytunaa busxaa, Jalatti hara galfattee….

Gootuu fi korriftuu lagaa, Hunguddattuuf qiiqqee dhagaa, Ededaa fii gooroo daagaa, Diida Caffeelee orommoo, Beeyladaalee dheeddu margaa, Halaalatti ijaan argaa… jireenyaa qananii dhugaa, siitu qabaa guutte ullaagaa, Naaf jiraadhu yaa baadiyyaa, Sadooysiyuu jiruu tiyyaa, Gammachiiftuu keessa kiyyaa, Siitu naa guutaa.

You may have already requested this item.

Category:Afoola Oromoo

Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha.

  AL FAROOQ BY SHIBLI NOMANI PDF

Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami.

Siin yaadaa an lubbuu tiyyaa, Qalbiif dawaa arkaaf faayaa, Siitu sammuu hadhaadhiyyaa, Bu,ura guddina biyyaa, Silaa akka fedhii tiyyaa, Umrii guutuu… Si keessattiin qananiyaa, Harmee maraa yaa baadiyyaa. Hundeen dalagaalee hawaasaa kun akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afooladha. Please enter your name. Afaan Oromo English Amharic.

Semmoo : bu’uura barnoota Afaaniifi Afoola Oromoo in SearchWorks catalog

Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Afoolq yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte. User lists with this item 1 Things I Recommend 10 items by Koket updated WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online. Beekan Gulummaa Irranaa — Hayyuu Oromoo. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study.

The E-mail Afoolw es field is required.